Tietoa / About

23. Valtakunnallinen museologian seminaari

23. valtakunnallinen museologian seminaari järjestetään 25.-26.4.2019. Tilaisuus pidetään torstaina 25.4. Jyväskylän yliopiston Seminarium-rakennuksessa, tilassa 212 ja perjantaina 26.4. päärakennuksen juhlasalissa C1 Seminaarinmäen kampusalueella.

Museologiaa on opetettu Jyväskylän yliopistossa 1980-luvulta lähtien. Yliopiston opiskelijat järjestävät museologian seminaarin nyt 23. kertaa. Museologian seminaari on tärkeä osa opiskelijoiden opintoja tuoden esille ajankohtaisia näkökulmia ja haasteita museoalalta.

The event takes place on Thursday 25th of April at the University of Jyväskylä Seminarium building in hall 212, and on Friday 26th at the University’s Main building in hall C1, Seminaarinmäki campus.

Museology has been part of the Jyväskylä University curriculum since the 1980s. The university students are organising the museology seminar for the 23rd time. The seminar is vital for students of museology, as it strengthens their expertise by introducing current perspectives and possible issues that might arise within the museum field.

Ihminen edellä – nykyteknologia museoiden saavutettavuudessa ja elämyksessä

Vuoden 2019 museologian seminaarin aihe on ajankohtainen, sillä teknologiaa on ryhdytty viime vuosien aikana yhä enemmän ottamaan osaksi museoita ja näyttelyitä niin suomessa kuin ulkomaillakin. Teknologialla on monia positiivisia piirteitä mm. museoiden saavutettavuuden kannalta ja näyttelyiden monipuolistajana, mutta toisaalta voiko teknologiaa olla liikaa? Seminaarissa haluaisimme tuoda esiin teknologian hyviä sekä huonoja puolia. Seminaarin pääpaino asettuu erityisesti yleisötyölle, jota haluamme lähestyä nimenomaan ihmisen kannalta: miten teknologiaa ja esimerkiksi sosiaalista mediaa voidaan hyödyntää museon saavutettavuuden sekä elämysten tuottamisen kannalta? Ottaen huomioon, että museoiden tulisi olla kaikkien saavutettavissa. Saavutettavuudella tarkoitamme sitä, miten asiakkaiden erilaiset tarpeet otetaan huomioon museossa ja museokäynnin kaikissa vaiheissa, mutta myös sitä, miten teknologian avulla asiakkaat saadaan tietoisemmiksi museoista sekä niiden toiminnasta – eli miten teknologian avulla asiakkaat saadaan löytämään tiensä museoon.

Teknologian avulla pystytään jo monessa museossa takaamaan liikuntarajoitteisille vaivaton liikkuminen museon tiloissa, mutta seminaarissa on tarkoitus keskittyä saavutettavuuteen sosiaalisen median ja esimerkiksi verkkoon tuotujen kokoelmien ja virtuaalinäyttelyiden kautta. Meitä kiinnostaa esimerkiksi mitkä ovat verkkokokoelmien todelliset vaikutukset museoiden näkyvyyden ja saavutettavuuden kannalta.

Teknologialla on huomattava vaikutus myös kävijöiden museokokemukseen. Teknologia tarjoaa jo useissa kohteissa uusia, mielenkiintoisia ja laajempia mahdollisuuksia luoda tietoa näyttelyn teemasta, varsinkin nykynuorille, jotka ovat kasvaneet teknologian keskellä. Kun teknologia yhä enemmän on läsnä museoissa, olisi hyvä pohtia  myös teknologian todellista roolia museoiden näyttelytoiminnassa ja sitä, miten taataan, ettei teknologia hukuta itse näyttelyä ja sen sanomaa alleen.

The role of modern technology in museum accessibility and experience

The theme in the Museology Seminar 2019 is current since in recent years technology has increasingly become a part of museums and their exhibitions in Finland and abroad. Technology has many positive features for example; in the increasing accessibility of museums, and as a way of diversifying exhibitions. It could however be questioned, is there too much technology? In the seminar we would like to discuss the pros and cons of technology. The main focus of the seminar will be in audience development, with a view specifically from humans which may ask, how can technology (e.g. social media) be used to benefit the accessibility of museums and to enhance experiences? In terms of accessibility, we mean how different visitors are catered to within the different stages of museum visits and additionally how technology can increase awareness of the museums themselves. Technology could help guests find out how and where to access the museums.

Many museums already use technology to help cater to the needs of those who may be physically impaired. The intention of this seminar however is to focus on accessibility through platforms such as social media, online collections and virtual exhibitions. We are interested in questions such as, the impact online collections can have in the visibility of museums.

Technology can significantly enhance the experience that visitors to the museum can have. In many places technology already offers new, interesting and extensive opportunities to produce information about the exhibition. This is an ideal use of technology particularly for young persons who have grown up surrounded by technology. As technology becomes more and more present in museums, it is also important to think about its real role in museums and exhibitions, and how we can guarantee that technology doesn’t overwhelm the exhibition and its message.